Screenshots

A screenshot of the user interface:
User Interface Screenshot

Diagrams

A panda diagram: Panda diagram